توليد محصول با كيفيت، جلب رضايت مشتريان، ايمنى و سلامت كاركنان

گــروه صنعتی پمــا با بیش از ســه دهــه فعـــالیت در حـــوزه تولید دارو، نســاجی، پلیمــر، چــاپ و بســـته‌بندی و تـــولید کاغــذ با دارا بــودن شــش شرکت و کارخانه‌های زیر مجموعه تحــت عنـاویـن پـلاسـتیک مـاشین الوان، پــوشان پلاستیک، زیست دارو دانش، پاد الوان پاک، ریسندگی و بافندگی درخشان قم و کاغذ پاپیروس کاوه، با اشتغال بیش از 800 نفر به صورت مستقیم از تاثیرگذارترین مجموعه‌های صنعتی ایران در بخش بسته‌بندی مواد‌ غذایی، بهداشتی، دارویی، تولید دارو، کالای خواب، کاغذ و مقوا می‌باشد.

بازگشت

مدیرمالی

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی
سرپرست / مدیر میانی

شرح شغل/وظایف

حداقل 8سال سابقه کار مدیریت مالی 
ارائه مشاوره مالی به مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره
تسلط کامل به قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات، تجارت و اظهارنامه مالیاتی
پاسخگویی به کلیه نهادهای نظارتی و کنترلی داخلی و خارجی سازمان از قبیل سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی داخلی، سازمان بازرسی کل کشور، و غیره
مشارکت در تبیین اهداف، استراتژی ها و خط مشی های مالی شرکت وتصویب مقررات واجرای ضوابط اجرایی مربوطه
نظارت عالیه بر مدیریت و مسئولیت بخش مالی از طریق کنترل کلیه تراکنش‌های مالی، برنامه ریزی، همکاری در سیاست گذاری، اجراء و کنترل کلیه عملیات و فرآیندهای مالی شرکت و انطباق با استانداردها و تکالیف قانونی
نظارت عالیه بر تهیه و ثبت دفاتر قانونی، صورت های مالی اساسی و ارائه گزارشات فصلی واظهار نامه ها به منظور پاسخگویی به حسابرسان مستقل، سازمان مالیاتی، بیمه و سایر ارگان های ذیربط
نظارت عالیه بر بودجه بندی و پیش بینی گردش جریان نقد به صورت مستمر  و بهینه سازی و برنامه ریزی هزینه ها در راستای افزایش بهره وری منابع مالی
حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع حقوق و مزایای کارکنان
ارزیابی، برنامه ریزی و پیگیری برنامه های تامین مالی
شناسایی و تعدیل اثر ریسک ها به منظور اطمینان از استمرار عملکرد و اثر بخشی هزینه های مالی
تهیه و نظارت بر قراردادهای کسب و کار از نظر مالی وحقوقی به منظور رعایت قوانین و حفظ منافع سهامداران
ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات کلیه دارایی های شرکت به منظور اطمینان از مدیریت صحیح اموال و دارایی ها
ارائه گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی جهت تصمیم سازی برنامه ها و فعالیت های کسب و کار، همکاری در فرآیند حسابرسی های سالیانه، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، گزارشات فصلی و ارزش افزوده، شرکت درجلسات رسیدگی و دفاع در موضوعات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی
حصول اطمینان از وصول مطالبات، وجود نقدینگی در خزانه و موجودی سازمان، تامین بودجه پروژه ها، تنخواه گردان واحدها و سایر هزینه های شرکت
نظارت عالیه بر نحوه پرداخت و تسویه حساب کلیه پیمانهای جاری و سرمایه ای منعقده در شرکت و نظارت مستقیم بر پرداخت های مربوط بهب پیمانهایی که توسط واحدهای ستادی صورت می گیرند و حصول اطمینان از صحت پرداخت های صورت گرفته

الزامات/مهارت‌ها

 
مسئولیت پذیری بالا
توانایی بالا در تصمیم گیری
تفکر استراتژیک
قدرت تجزیه و تحلیل بالا

تواناییارائه مشاوره مالی به مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره

 

تسلط کامل به قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات، تجارت و اظهارنامه مالیاتی
توانایی پاسخگویی به کلیه نهادهای نظارتی و کنترلی داخلی و خارجی سازمان از قبیل سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی داخلی، سازمان بازرسی کل کشور، و غیره
توانایی مشارکت در تبیین اهداف، استراتژی ها و خط مشی های مالی شرکت وتصویب مقررات واجرای ضوابط اجرایی مربوطه
نظارت عالیه بر مدیریت و مسئولیت بخش مالی از طریق کنترل کلیه تراکنش‌های مالی، برنامه ریزی، همکاری در سیاست گذاری، اجراء و کنترل کلیه عملیات و فرآیندهای مالی شرکت و انطباق با استانداردها و تکالیف قانونی
توانایی نظارت عالیه بر تهیه و ثبت دفاتر قانونی، صورت های مالی اساسی و ارائه گزارشات فصلی واظهار نامه ها به منظور پاسخگویی به حسابرسان مستقل، سازمان مالیاتی، بیمه و سایر ارگان های ذیربط
نظارت عالیه بر بودجه بندی و پیش بینی گردش جریان نقد به صورت مستمر
  و بهینه سازی و برنامه ریزی هزینه ها در راستای افزایش بهره وری منابع مالی
حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع حقوق و مزایای کارکنان
توانایی ارزیابی ، برنامه ریزی و پیگیری برنامه های تامین مالی
توانایی شناسایی و تعدیل اثر ریسک ها به منظور اطمینان از استمرار عملکرد و اثر بخشی هزینه های مالی
تهیه و نظارت بر قراردادهای کسب و کار از نظر مالی وحقوقی به منظور رعایت قوانین و حفظ منافع سهامداران
توانایی ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات کلیه دارایی های شرکت به منظور اطمینان از مدیریت صحیح اموال و دارایی ها
توانایی ارائه گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی جهت تصمیم سازی برنامه ها و فعالیت های کسب و کار، همکاری در فرآیند حسابرسی های سالیانه، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، گزارشات فصلی و ارزش افزوده، شرکت درجلسات رسیدگی و دفاع در موضوعات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی
حصول اطمینان از وصول مطالبات، وجود نقدینگی در خزانه و موجودی سازمان، تامین بودجه پروژه ها، تنخواه گردان واحدها و سایر هزینه های شرکت
نظارت عالیه بر نحوه پرداخت و تسویه حساب کلیه پیمانهای جاری و سرمایه ای منعقده در شرکت و نظارت مستقیم بر پرداخت های مربوط بهب پیمانهایی که توسط واحدهای ستادی صورت می گیرند و حصول اطمینان از صحت پرداخت های صورت گرفته

 

مزایای شغلی

حق ناهاری

پاداش 

حقوق به موقع 

وام 

بن خرید

هدایا